میزان اشتغال ایجاد شده از مجوزهای صادره صنایع دستی در سطح استان ها

شنبه, 24 آبان 99

صنايع دستي به عنوان ظرفيتي گسترده و داراي قابليت آموزش و توسعه، با اندك سرمايه نقش مهمي در كمك و ايجاد اشتغال پايدار بويژه در مناطق روستايي دارد. صنايع دستي و هنرهاي سنتي بخش ارزشمندي از ميراث فرهنگي گذشتگان ما است و در شرايط فعلي جامعه كه مساله بيكاري و ايجاد اشتغال مهم ترين دغدغه مسئولان به حساب مي آيد مي تواند نقش موثري در اشتغال و توسعه فرهنگي، هنري، اقتصادي و صنعتي داشته باشد.در شرايطي كه خشكسالي هاي چندين ساله مهاجرت روستائيان را بر اثر بيكاري و كاهش سطح درآمد در پي داشته است، رونق صنايع ‌دستي با حداقل سرمايه نه ‌تنها موجب اشتغال در روستاها مي‌شود بلكه منبع درآمد مهمي نيز براي خانوارهاي روستايي ايجاد مي‌كند.