مقالات

woman avatar

اقتصاد فرهنگ و صنايع فرهنگى


اقتصاد فرهنگ، زمينه اى بيشتر فرهنگى است تا اقتصادى. علماى اقتصاد با رويكردى اقتصادى به آن مى نگرند و انديشمندان فرهنگ با رويكردى فرهنگى.


woman avatar

روش های پرورش خلاقیت و نوآوري با هدف توسعه صنایع فرهنگی در سازمان


یکی از روش هاي مهم متبلورکردن خلاقیت به وجودآوردن فضاي محرک، مستعد و به طور کلی خلاق است، بدین گونه که مسئولان سازمان باید به طور مستمر آمادگی شنیدن اندیشه هاي بدیع و نوین را داشته باشند و نظرات جدید و ارائه راه هاي تازه را تقویت کنند. سازمان ها می بایست روح خلاقیت و نوآوري را در کالبد خود بدمند و در این بین کارکنان و کارشناسان سازمان بایستی همواره در جهت خلاقیت و نوآوري گام برداشته و این امر مهم به صورت فرهنگ سازمانی درآید.


woman avatar

کارآفرینی فرهنگی چیست؟


تا چند دهه پیش در مباحث کارآفرینی، بیشتر بر عوامل اقتصادي تأکید می شد، اما امروزه کارآفرینی در مباحث دیگر نیز اهمیت پیدا کرده و می تواند در بسیاري از زمینه ها عامل موفقیت و توسعه باشد. فرهنگ و مسائل اجتماعی یکی از این حوزه ها هستند، در ادامه تعریف های متفاوت کارآفرینی فرهنگی با توجه به اهمیت و ضرورت امر آورده شده است.


woman avatar

فناوری دیجیتال در صنعت فیلم


چگونه فناوری دیجیتال در حال تغییر ساختار صنعت فیلم است؟


woman avatar

هوش مصنوعی در صنعت پوشاک


چگونه یک شرکت پوشاک، هوش مصنوعی و تخصص انسانی را باهم ترکیب می کند؟


woman avatar

هوش مصنوعی در صنعت موسیقی


روش های شگفت انگیز تحول هوش مصنوعی در صنعت موسیقی


woman avatar

واقعیت مجازی ،فناوری مدرن


واقعیت مجازی یکی از فناوری های مدرن است که چند دهه قبل معرفی شده است و در مدت زمان بسیار کوتاهی جایگاه مهمی در حوزه فناوری کسب کرده است. این کار از یک محیط مصنوعی و غیرواقعی تولید شده توسط رایانه ، که در ان محیط واقعی شبیه سازی می شود ، استفاده می کند.


woman avatar

امارت و توسعه فناوری


امارت و توسعه فناوری ،درس آموخته ای برای آینده نزدیک


woman avatar

100 سـال دگـر... اقتصاددانان پیرشو، آینده را پیش بینی میکنند


جهانی که نوادگان ما به ارث خواهند برد


woman avatar

کرونا و پیامد های پس از آن


در خصوص کسب و کارهای خرد و توسعه کسب و کارهای نوین


woman avatar

کسب و کارهای خرد و خانگی


کسب و کارهای خانگی


woman avatar

فناوری های نوین در صنایع دستی


فناوری های نوین در صنایع دستی


woman avatar

فناوری های نوین و گردشگری


فناوری های نوین در صنعت گردشگری


woman avatar

مروری بر شتابدهنده های صنایع فرهنگی ایران و جهان


مروری بر شتابدهنده های صنایع فرهنگی ایران و جهان


woman avatar

خلاقیت چه مزایایی برای سلامتی دارد؟


ما به دلیل لذتی که از کارهای خلاقانه ای همچون نویسندگی، بازیگری، نقاشی و... می بریم، به سراغ این قبیل فعالیت ها می رویم. به طور شهودی می دانیم که خلاقیت برای ما خوب است و اعمال خلاقانه ما را خوشحال می کنند. در این یادداشت درصدد آنیم که بدانیم علم در مورد مزایای خلاقیت چه می گوید؟