گالری تصاویر

woman avatar

یادبود مهندس ابولحسنی در رویداد فرهنگ، فناوری و کارآفرینی


woman avatar

سخنرانی دکتر عیسی منصوری در رویداد فرهنگ، فناوری و کارآفرینی


woman avatar

سخنرانی دکتر علیرضا کاظمی در رویداد فرهنگ، فناوری و کارآفرینی


woman avatar

سخنرانی دکتر حسین دیو سالار در رویداد فرهنگ، فناوری و آموزش


woman avatar

سخنرانی دکتر جولیو ویناچا در رویداد فرهنگ، فناوری و آموزش


woman avatar

سخنرانی دکتر امیرحسین اسدی در رویداد فرهنگ، فناوری و کارآفرینی


woman avatar

سخنرانی دکتر احسان جوانمردی در رویداد فرهنگ، فناوری و کارآفرینی


woman avatar

رقابت نفس گیر 50 استارت آپ حوزه فناوری فرهنگی در راستای جذب سرمایه میلیاردی


woman avatar

میزگرد اقتصاد هنر خوشنویسی و کارآفرینی


woman avatar

پلتفرم نمایشگاه های مجازی فرهنگ و هنر ایران رونمایی شد.


woman avatar

نقش فناوری در صنعت نشر


woman avatar

استفاده همزمان از برخی دستگاه های کمکی برای تولید سفال


woman avatar

برگزاری "رویداد تخصصی جذب سرمایه برای فنآوری های فرهنگی" از برنامه های بنیاد ملی توسعه فنآوری های فرهنگی


woman avatar

فیلمی کوتاه از افتتاحیه بنیاد ملی توسعه فناوری های فرهنگی


woman avatar

راه اندازی سامانه ی واقعیت مجازی حج