گالری تصاویر

woman avatar

سخنرانی تد تالک پیرامون واقعیت ترکیبی؛ تسهیل کننده آموزش


woman avatar

واقعیت ترکیبی MR؛ دستیار جدید پزشکان


woman avatar

مرکز بسته بندی هیتا


woman avatar

موزه ی مجازی


woman avatar

رویداد بنیاد ملی توسعه ی فناوری های فرهنگی


woman avatar

فناوری واقعیت مجازی (VR)


woman avatar

استفاده از واقعیت افزوده AR در سیستم‌های جدید مدیریت ساختمان BMS


woman avatar

اقتصاد خلاق چیه؟