افتتاح دفتر جدید بنیاد نیکوکاری دکتر نبی در محل بنیاد ملی توسعه فناوری فرهنگی و شتابدهنده ابر زندگی در ایستگاه نوآوری شریف

چهارشنبه, 06 مرداد 0
افتتاح دفتر جدید بنیاد نیکوکاری دکتر نبی در محل بنیاد ملی توسعه فناوری فرهنگی و شتابدهنده ابر زندگی در ایستگاه نوآوری شریف

افتتاح دفتر جدید بنیاد نیکوکاری دکتر نبی در محل بنیاد ملی توسعه فناوری فرهنگی و شتابدهنده ابر زندگی در ایستگاه نوآوری شریف