بازدید آقای یونچی و آقای اسدی از استارت آپهای فناوری فرهنگی استان سیستان و بلوچستان

شنبه, 03 اسفند 98
بازدید آقای یونچی و آقای اسدی  از استارت آپهای فناوری فرهنگی استان سیستان و بلوچستان

.