بازدید آقای اسدی و آقای یونچی از پارک فناوری استان زنجان

چهارشنبه, 14 اسفند 98
بازدید آقای اسدی و آقای یونچی از پارک فناوری استان زنجان

در این بازدید طرفین، ضمن تبادل اطلاعات و تشریح ظرفیت های همکاری مقرر گردید تا با حمایت های بنیاد و ظرفیت های موجود در کل کشور نسبت به ارتقای ظرفیت های صنایع فناوری استان، انجام برنامه های مشترک و ایجاد کریدور صادرات فناوری فرهنگی اقدام بعمل آید. بسیاری از شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری نیازمند تجاری سازی و ارائه محصولات خود در بازار خارج از استان و حتی تمایل به صادرات را عنوان داشتند، که قرار بر ارتباط بیشتر و تنگاتنگ با مرکز تجاری سازی این شرکت ها شد تا از تسهیلات و امکانات بنیاد با توجه به ماموریت محوله بهره مند شوند.