سخنرانی تد تالک پیرامون واقعیت ترکیبی؛ تسهیل کننده آموزش

دوشنبه, 19 اسفند 98

سخنرانی «فلورین رادک» در تد تالک پیرامون نقش واقعیت ترکیبی در حوزه آموزش