واقعیت افزوده؛ روی میز رستوران ها

چهارشنبه, 28 اسفند 98

در این ویدئو نگاه کوتاهی بر کاربردهای واقعیت افزوده در صنعت رستوران داری انداخته ایم.