جلسه رئیس بنیاد ملی توسعه ی فناوری های فرهنگی با معاونین دانشگاه علمی کاربردی

دوشنبه, 30 تیر 99
جلسه رئیس بنیاد ملی توسعه ی فناوری های فرهنگی با معاونین دانشگاه علمی کاربردی

.