راه اندازی سامانه ی واقعیت مجازی حج

دوشنبه, 13 مرداد 99

راه اندازی سامانه ی واقعیت مجازی حج توسط یک شرکت حوزه ی فناوری فرهنگی