نقش فناوری در صنعت نشر

شنبه, 11 بهمن 99

صحبت های آقای امیرحسین اسدی، مدیر عامل بنیاد ملی توسعه فناوری های فرهنگی