میزگرد اقتصاد هنر خوشنویسی و کارآفرینی

یکشنبه, 26 بهمن 99

به همت بنیاد ملی توسعه فناوری های فرهنگی و فرهنگستان هنر برگزار شد: میز گرد اقتصاد هنرخوشنویسی و کارآفرینی به گزارش خبرگزاری بنیاد ملی توسعه فناوری های فرهنگی در این میزگرد که با حضور سجاد محمد یارزاده رئیس فرهنگستان هنر، امیر حسین اسدی مدیر عامل بنیاد ملی توسعه فناوری های فرهنگی، محمدرضا پاکروان مشاور امور بین الملل بنیاد ملی و تنی چند از اساتید و هنرمندان برجسته عرصه خوشنویسی برگزار شد چالش ها و دغدغه های اصلی پیش روی هنر خوشنویسی مورد بازبینی و بررسی قرار گرفت. میهمانان حاضر در این میزگرد هر یک از دغدغه ها و مسائل و مشکلات حوزه هنر خوشنویسی سخن گفته و راهکارهای مد نظر خود را برای برون رفت از این مشکلات مطرح داشتند.