گالری تصاویر

woman avatar

بازدید ستاد مبارزه با مواد مخدر از بنیاد ملی توسعه فناوری های فرهنگی و شتابدهنده ابر زندگی


woman avatar

بازدید ستاد مبارزه با مواد مخدر از بنیاد ملی توسعه فناوری های فرهنگی و شتابدهنده ابر زندگی


woman avatar

بازدید ستاد مبارزه با مواد مخدر از بنیاد ملی توسعه فناوری های فرهنگی و شتابدهنده ابر زندگی


woman avatar

بازدید ستاد مبارزه با مواد مخدر از بنیاد ملی توسعه فناوری های فرهنگی و شتابدهنده ابر زندگی


woman avatar

جناب آقای دکتر طرخان - رویداد آموزش راهبران کسب و کار شبکه امامت کشور


woman avatar

جناب آقای دکتر رضایی خواه - رویداد آموزش راهبران کسب و کار شبکه امامت کشور


woman avatar

جناب آقای دکتر تیموری- رویداد آموزش راهبران کسب و کار شبکه امامت کشور


woman avatar

جناب آقای دکتر یونچی - رویداد آموزش راهبران کسب و کار شبکه امامت کشور


woman avatar

جناب آقای دکتر نبی - رویداد آموزش راهبران کسب و کار شبکه امامت کشور


woman avatar

جناب آقای دکتر اسدی - رویداد آموزش راهبران کسب و کار شبکه امامت کشور


woman avatar

جلسه مشاوره کسب و کار جناب آقای دکتر یونچی در طرح چهارشنبه های مهربانی


woman avatar

جلسه مشاوره کسب و کار جناب آقای دکتر نبی در طرح چهارشنبه های مهربانی


woman avatar

جلسه مشاوره کسب و کار جناب آقای دکتر اسدی در طرح چهارشنبه های مهربانی


woman avatar

افتتاح دفتر جدید بنیاد نیکوکاری دکتر نبی در محل بنیاد ملی توسعه فناوری فرهنگی و شتابدهنده ابر زندگی در ایستگاه نوآوری شریف


woman avatar

امضای تفاهم نامه همکاری فی‌مابین بنیاد ملی توسعه فناوری های فرهنگی و بنیاد نیکوکاری دکتر نبی و شرکت دانش بنیان توسعه فناوری های نوین ابر زندگی