گالری تصاویر

woman avatar

امضای تفاهم نامه همکاری فی‌مابین بنیاد ملی توسعه فناوری های فرهنگی و بنیاد نیکوکاری دکتر نبی و شرکت دانش بنیان توسعه فناوری های نوین ابر زندگی


woman avatar

نخستین رویداد تخصصی جذب سرمایه در حوزه فناوری های فرهنگی


woman avatar

نخستین رویداد تخصصی جذب سرمایه در حوزه فناوری های فرهنگی


woman avatar

نخستین رویداد تخصصی جذب سرمایه در حوزه فناوری های فرهنگی


woman avatar

نخستین رویداد تخصصی جذب سرمایه در حوزه فناوری های فرهنگی


woman avatar

رقابت نفس گیر 50 استارتاپ فناوری فرهنگی در راستای جذب سرمایه میلیاردی


woman avatar

رقابت نفس گیر 50 استارتاپ فناوری فرهنگی در راستای جذب سرمایه میلیاردی


woman avatar

میز گرد اقتصاد هنر خوشنویسی و کارآفرینی


woman avatar

میز گرد اقتصاد هنر خوشنویسی و کارآفرینی


woman avatar

میز گرد اقتصاد هنر خوشنویسی و کارآفرینی


woman avatar

میز گرد اقتصاد هنر خوشنویسی و کارآفرینی


woman avatar

نشستی در خصوص راه اندازی شعبات در استان های بوشهر و خوزستان


woman avatar

بازدید مدیران نشر صاد از بنیاد ملی توسعه فناوری های فرهنگی


woman avatar

جلسات بنیاد با لزوم گسترش فعالیت های صادراتی


woman avatar

بازدید دکتر منصوری از بنیاد ملی توسعه فناوری های فرهنگی