گالری تصاویر

woman avatar

جلسه مدیران استان همدان با هیئت مدیره بنیاد ملی توسعه ی فناوری های فرهنگی


woman avatar

بازدید رئیس بنیاد ملی توسعه ی فناوری های فرهنگی جناب آقای دکتر اسدی از کارگاه های سفال لالجین


woman avatar

بازدید نمایندگان سازمان توسعه ی صنعتی ملل متحد از بنیاد ملی توسعه ی فناوری های فرهنگی


woman avatar

حضور سید جواد هاشمی بازیگر سینما و تلوزیون در بنیاد