اخبار

woman avatar

توانمندی های استان کردستان برای توسعه فناوری فرهنگی


توانمندی های استان کردستان برای توسعه فناوری فرهنگی


woman avatar

بازدید نماینده ی سازمان توسعه ی صنعتی ملل متحد از بنیاد ملی توسعه ی فناوری های فرهنگی


بازدید نماینده ی سازمان توسعه ی صنعتی ملل متحد از بنیاد ملی توسعه ی فناوری های فرهنگی


woman avatar

جناب آقای علیرضا یونچی به عنوان مسئول دپارتمان صادرات در بنیاد ملی فناوری های فرهنگی منصوب گردید


جناب آقای علیرضا یونچی به عنوان مسئول دپارتمان صادرات در بنیاد ملی فناوری های فرهنگی منصوب گردید


woman avatar

جناب آقای دکتر حمیدرضا میرزائی به عنوان معاونت امور بین الملل در بنیاد ملی توسعه ی فناوری های فرهنگی منصوب گردید


دکتر حمیدرضا میرزائی به عنوان معاونت امور بین الملل در بنیاد ملی توسعه ی فناوری های فرهنگی منصوب گردید


woman avatar

آموزش شاغلان صنایع دستی


دوره های آموزشی عمومی و تخصصی


woman avatar

چهار شهر ایران به شبکه شهرهای خلاق جهان توسط یونسکو پیوستند.


موسوی اعلام کرد چهار شهر ایران به شبکه شهرهای خلاق جهان توسط یونسکو پیوستند.


woman avatar

۵۰۰ شرکت خلاق در کشور شناسایی شد


ستاد توسعه فناوری های نرم هویت ساز