اخبار

woman avatar

آموزش شاغلان صنایع دستی


دوره های آموزشی عمومی و تخصصی


woman avatar

چهار شهر ایران به شبکه شهرهای خلاق جهان توسط یونسکو پیوستند.


موسوی اعلام کرد چهار شهر ایران به شبکه شهرهای خلاق جهان توسط یونسکو پیوستند.


woman avatar

۵۰۰ شرکت خلاق در کشور شناسایی شد


ستاد توسعه فناوری های نرم هویت ساز